Thi thiên 135:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Gia-cốp cho mình, Lấy Y-sơ-ra-ên làm cơ nghiệp rằng của Ngài.