Thi thiên 134:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, Và ngợi khen Đức Giê-hô-va!