Thi thiên 132:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tại đó ta sẽ khiến sừng Đa-vít đâm chồi; Ta đã sắm sửa ngọn đèn cho đấng chịu xức dầu của ta.