Thi thiên 132:1-5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
1
Đức Giê-hô-va ôi! xin nhớ lại Đa-vít, Và các sự khổ nạn của người;
2
Thể nào người thề cùng Đức Giê-hô-va, Và hứa nguyện với Đấng Toàn năng của Gia-cốp:
3
Tôi hẳn không vào trại mình ở, Chẳng lên giường tôi nghỉ,
4
Không cho mắt tôi ngủ, Cũng không cho mí mắt tôi nghỉ nhọc,
5
Cho đến chừng tôi tìm được một chỗ cho Đức Giê-hô-va, Một nơi ở cho Đấng Toàn năng của Gia-cốp!