Thi thiên 132:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va ôi! xin nhớ lại Đa-vít, Và các sự khổ nạn của người;