Thi thiên 130:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, Để người ta kính sợ Chúa.