Thi thiên 130:3-4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
3
Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác. Thì, Chúa ôi! ai sẽ còn sống?
4
Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, Để người ta kính sợ Chúa.