Thi Thiên 123:1 - Bản dịch Truyền thống
Tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài. Hỡi Đấng ngự trên các từng trời,