Thi thiên 122:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.