Thi thiên 119:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.