Thi Thiên 119:67 - Bản dịch Truyền thống
Trước khi chưa bị hoạn nạn, thì tôi lầm lạc; Nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa.