Thi thiên 119:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy Sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.