Thi thiên 119:165 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn; Chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã.