Thi Thiên 119:164 - Bản dịch Truyền thống
Mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa bảy lần, Vì cớ mạng lịnh công bình của Chúa.