Thi Thiên 119:151 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài ở gần; Các điều răn Ngài là chơn thật.