Thi Thiên 119:128 - Bản dịch Truyền thống
Vì vậy, tôi xem các giềng mối Chúa về muôn vật là phải; Tôi ghét mọi đường giả dối.