Thi Thiên 119:11 - Bản dịch Truyền thống
Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.