Thi thiên 119:105 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, Anh sáng cho đường lối tôi.