Thi Thiên 118:6 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va binh vực tôi, tôi chẳng sợ; Loài người sẽ làm chi tôi?