Thi Thiên 118:22 - Bản dịch Truyền thống
Hòn đá mà thợ xây loại ra, Đã trở nên đá đầu góc nhà.