Thi thiên 118:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài mở cho tôi các cửa công bình, Tôi sẽ vào ngợi khen Đức Giê-hô-va.