Thi thiên 118:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va là sức lực và là bài ca của ta; Ngài trở nên sự cứu rỗi ta.