Thi Thiên 116:15 - Bản dịch Truyền thống
Sự chết của các người thánh. Là quí báu trước mặt Đức Giê-hô-va.