Thi thiên 114:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Là Đấng biến hòn đá ra ao nước, Đổi đá cứng thành nguồn nước.