Thi Thiên 114:4 - Bản dịch Truyền thống
Núi nhảy như chiên đực, Nổng nhảy khác nào chiên con.