Thi thiên 11:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài yêu sự công bình: Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài.