Thi thiên 109:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nguyện số các ngày nó ra ít. Nguyện kẻ khác chiếm lấy chức phận nó đi.