Thi Thiên 107:14 - Bản dịch Truyền thống
Rút họ khỏi sự tối tăm và bóng sự chết, Cũng bẻ gãy xiềng của họ.