Thi Thiên 106:44 - Bản dịch Truyền thống
Dầu vậy, khi nghe tiếng kêu cầu của họ, Ngài bèn đoái xem họ trong cơn gian truân họ,