Thi thiên 106:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Họ đổi sự vinh hiển mình Ra hình dạng con bò ăn cỏ.