Thi thiên 106:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng có lòng tham dục quá đỗi tại trong đồng vắng, Và thử Đức Chúa Trời nơi vắng vẻ.