Thi thiên 106:11-12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
11
Nước chụp phủ những kẻ hà hiếp họ; Chẳng còn lại một người.
12
Bấy giờ họ mới tin lời của Ngài, Bèn hát ngợi khen Ngài.