Thi thiên 105:41 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài khai hòn đá, nước bèn phun ra, Chảy ngang qua nơi khô khác nào cái sông.