Thi thiên 105:37 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đoạn Ngài dẫn Y-sơ-ra-ên ra có cầm bạc và vàng; Chẳng một ai yếu mỏn trong các chi phái của Ngài.