Thi thiên 105:30 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đất chúng nó sanh ếch nhiều lúc nhúc, Cho đến trong phòng cung thất vua cũng có.