Thi Thiên 104:6-9 - Bản dịch Truyền thống
6
Chúa lấy vực sâu bao phủ đất như bằng cái áo, Nước thì cao hơn các núi.
7
Chúa hăm dọa, nước bèn giựt lại; Nghe tiếng sấm Chúa, nước lật đật chạy trốn.
8
Núi lố lên, trũng sụp sâu xuống chốn mà Chúa đã định cho nó.
9
Chúa định chơn cho nước để nước không hề qua khỏi, Không còn trở lại ngập đất nữa.