Thi thiên 104:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài dùng gió làm sứ Ngài, Ngọn lửa làm tôi tớ Ngài.