Thi Thiên 104:23 - Bản dịch Truyền thống
Bấy giờ loài người đi ra, đến công việc mình, Và làm cho đến chiều tối.