Thi Thiên 104:2 - Bản dịch Truyền thống
Chúa bao phủ mình bằng ánh sáng khác nào bằng cái áo, Giương các từng trời ra như cái trại.