Thi Thiên 104:10 - Bản dịch Truyền thống
Ngài khiến các suối phun ra trong trũng, Nó chảy giữa các núi.