Thi thiên 103:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài không bắt tôi luôn luôn, Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.