Thi thiên 103:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài, Và cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài.