Thi Thiên 103:2 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.