Thi Thiên 103:19 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các từng trời, Nước Ngài cai trị trên muôn vật.