Thi thiên 103:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!