Thi Thiên 102:25 - Bản dịch Truyền thống
Thuở xưa Chúa lập nền trái đất, Các từng trời là công việc của tay Chúa.