Thi Thiên 102:24-27 - Bản dịch Truyền thống
24
Tôi tâu rằng: Đức Chúa Trời tôi ôi! các năm Chúa còn đến muôn đời, Xin chớ cất lấy tôi giữa chừng số các ngày tôi.
25
Thuở xưa Chúa lập nền trái đất, Các từng trời là công việc của tay Chúa.
26
Trời đất sẽ bị hư hoại, song Chúa hằng còn; Trời đất sẽ cũ mòn hết như áo xống; Chúa sẽ đổi trời đất như cái áo, và nó bị biến thay;
27
Song Chúa không hề biến cải, Các năm Chúa không hề cùng.