Thi Thiên 102:16 - Bản dịch Truyền thống
Khi Đức Giê-hô-va lập lại Si-ôn, Thì Ngài sẽ hiện ra trong sự vinh hiển Ngài.