Thi Thiên 100:1 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va!