Gióp 7:15 - Bản dịch Truyền thống
Đến đỗi linh hồn tôi chọn sự ngột hơi, Và chết hơn là còn sống nơi xương cốt nầy.